Hasselt – Zwolsedijk 10D

Verkocht

Hasselt – Zwolsedijk 10D

Te Koop bouwkavel - Zwolsedijk 10d - kavel 4

Prachtig gelegen bouwkavel in Polder Mastenbroek aan de ‘oude dijk’ van Hasselt naar Zwolle. Fraai wonen met schitterende uitzichten over de natuurlijke uiterwaarden van het Zwarte Water en de uitgestrekte weidegebieden van de Polder Mastenbroek. Perceeloppervlakte ca. 6.816 m².

Algemene informatie (update 08 augustus 2017):
k.k. zijn de kosten van overdrachtsbelasting en notariskosten voor levering voor rekening van de koper.

Kavel 4 wordt als bouwrijpe grond opgeleverd (de kosten voor bouwrijp maken zijn voor rekening van verkoper).

Sloop is in werking. Medio augustus kan het geleverd worden (onder voorbehoud).

Uitmeting van de kavel dient nog plaats te vinden door het kadaster. De opgegeven maten zijn circa maten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Verkoper zorgt voor zg. ‘bouwaansluiting’ met water en elektriciteit tot en met de kavelgrens. Dit geldt ook voor de riolering. Bij de akte van levering zullen enkele erfdienstbaarheden worden opgenomen om de bestaande staat en toestand te handhaven. Tevens wordt gevestigd een recht van overpad. Verkoper legt een ‘puinpad’ aan. Het waterschap eist een harde verharding. De eerste eigenaren van Zwolsedijk 10 a, b, c en d dienen dit te verzorgen. De kosten voor deze eerste aanleg komen voor gezamenlijke rekening en worden doorbelast naar gelijke delen ieder voor 25%.

Koper dient zich bij de bouw te conformeren aan eisen vanuit het bestemmingsplan en daarmee de verplichtingen voortvloeiend uit de Rood-voor-Rood regeling. Overige bepaling en bedingen in overleg nader te bepalen en af te stemmen.

Alle opgaven zijn vrijblijvend en aan deze aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene planinformatie
Het gebied langs de Zwolsedijk waar het object deel van uit maakt wordt ontwikkeld omdat de agrarische bestemming is vervallen. Achter bestaande en nieuwe bebouwing langs de Zwolsedijk komt een open strook schraal weiland te liggen, waarvan het eigendom bij de woningen/bouwkavels zal horen. Daar weer achter wordt een zeer brede strook natte natuur aangelegd. Vervolgens zal jaren later de verderop gelegen waterplas (die ontstaat door zandwinning) daarop aansluiten. De activiteiten van de zandwinning vinden op grote afstand plaats langs de N331.

Plangebied
Vanwege de ontgronding is de agrarische bestemming van de erven Zwolsedijk nr.’s 8, 10 en 16 vervallen. De bebouwing van Zwolsedijk nr. 8 verdwijnt geheel, omdat deze is gesitueerd binnen de begrenzing van de ontgronding. Voor de erven nr.’s. 10 en 16 worden de agrarische opstallen gesloopt en worden er bouwkavels gerealiseerd.
Voor de realisatie van de nieuwe functies in het plangebied wordt gebruik gemaakt van het provinciaal beleid Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het plan omvat zowel nieuwe bouwvlakken, als nieuwe woonfuncties in bestaande bijgebouwen.

Nationaal Landschap IJsseldelta
Met de landschappelijke en stedenbouwkundige analyse zijn gebiedskenmerken en kernkwaliteiten in beeld gebracht en is uitgedacht welke ruimtelijke kaders dit oplevert. Het plangebied maakt deel uit van een laagveen-ontginningsgebied waar het agrarisch cultuurlandschap het landschapsbeeld bepaald. Het gebied maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap IJsseldelta.
De openheid en grootschaligheid van de polder staat in contrast met het meer kleinschalige karakter langs de Zwolsedijk. De herinrichting van het plangebied richt zich op de versterking van de kwaliteiten van de dijk met zijn erven, historische bebouwing en beplanting. De openheid van het omliggende landschap wordt geborgd door buiten de bouwvlakken geen gebouwen mogelijk te maken. En buiten de woonerven om zijn ruime open weilanden opgenomen waar het huidige agrarische gebruik wordt omgezet in een schraal grasland.
Nieuwbouw is gekoppeld aan de eis van een landschaps-inpassingsplan. Zo is publiekrechtelijk vastgelegd dat de landschappelijke inpassing bij de bouw van een woning gerealiseerd dient te worden en tevens in stand dient te worden gehouden.

Zandwinning Polder Mastenbroek
Sinds eind 2012 is de zandwinning gestart aan de N331 tussen Zwolle/Stadshagen en Hasselt (Ov.). De zandwinplas die hierdoor ontstaat krijgt in de eindsituatie een functie voor natuur met beperkt recreatief medegebruik. Het gaat hier met name om de inrichting van de oevers die een functie krijgen voor weide- en watervogels. Op plaatsen waar dit niet storend is voor de natuur, zullen enkele voorzieningen worden aangebracht ten behoeve van (natuurgerichte) recreatie. Het project NL.IMRO.1896.BP0040, revisie OW01 Pagina 11 van 47 Het plan zal zich in de loop van de tijd geleidelijk ontwikkelen richting de eindsituatie. Het is nu nog niet exact te zeggen hoe lang het zal duren voordat dit is bereikt, maar dit zal waarschijnlijk een periode van ongeveer 20 jaar zijn. Tijdens deze periode worden de gedeelten waar de ontgronding reeds heeft plaatsgevonden afgewerkt overeenkomstig de eindbestemming. De natuur groeit mee met de plas

Omgeving van het project De Zwolsedijk (van oudsher de Hasseltsedijk) is deel van de ringdijk rond de polder Mastenbroek. De Polder Mastenbroek is één van de oudste polders van ons land. Rond 1350 is de “Marke Mastenbroek” verkaveld en de omringende kerspelen, waaronder Hasselt, mochten er hun vee weiden. De ringdijk is pas omstreeks 1390 gereed gekomen. Opvallend is de voor die tijd strakke en geometrische opzet van het patroon van wegen en weteringen. Een aantal, waarschijnlijk oorspronkelijke veenstroompjes, zijn bij de verkaveling behouden gebleven en hebben in de loop van de tijd een belangrijke functie vervuld als afwateringskreken. In verband met het overstromingsgevaar werden de boerderijen op huisterpen of langs en op de hoger gelegen ringdijk gebouwd.

Bestemming
Woondoeleinden en agrarisch met waarden. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de site ruimtelijkeplannen.nl of naar de gemeente. Het bestemmingsplan kunt u ook bij ons opvragen.

Neem voor vragen en/of onduidelijkheden contact op met de makelaars van Het Betere Boerenerf.

Aanvaarding in overleg.

Zwolsedijk, Hasselt op de kaart